Danh sách SBD sát hạch ngày 15/5/2017 (SBD 200-346)

Thông báo danh sách thí sinh dự sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ ngày 15/5/2017

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

KỲ SÁT HẠCH NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2017

Lưu ý:

- Có mặt đúng giờ;

- Mang theo CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

- Mang theo photo và bản chính Giấy phép lái xe vật liệu PET (nếu có);

- Trang phục gọn gàng để chụp ảnh GPLX.

 
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ CMT HẠNG KHÓA
200 200 ĐỖ THỊ NGA 20/10/1988 001188006128 B2 B2K89
201 201 NGUYỄN THỦY NGA 30/08/1990 012677872 B2 B2K89
202 202 LÊ THỊ NGÀ 15/01/1979 013391515 B2 B2K49
203 203 LÊ THỊ THÚY NGÂN 28/10/1991 151981383 B2 B2K89
204 204 NGUYỄN BÍCH NGÂN 16/07/1985 001185006652 B1 B1TÐK16
205 205 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 03/04/1988 030188000145 B2 B2K85
206 206 PHẠM NGUYÊN NGỌC 20/01/1978 001078013413 B1 B1TÐK16
207 207 HOÀNG THẢO NGUYÊN 21/01/1999 013603306 B1 B1TÐK15
208 208 LƯƠNG THỊ NGUYÊN 23/10/1991 091632691 B1 B1TÐK16
209 209 PHẠM PHÚ NGUYỆN 13/05/1981 151242303 B2 B2K79
210 210 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 29/01/1987 112181049 B1 B1TÐK16
211 211 NGUYỄN THỊ NHÂM 14/11/1982 013336117 B1 B1TÐK16
212 212 NGUYỄN THỊ NHÀN 30/09/1984 001184013525 B2 B2K89
213 213 CÙ THỊ TUYẾT NHUNG 26/07/1975 012835678 B2 B2K86
214 214 ĐỖ NGỌC NINH 29/07/1978 022078000006 B2 B2K89
215 215 NGUYỄN VĂN NINH 05/11/1971 135521128 B2 B2K89
216 216 VŨ VĂN PHÁP 08/09/1990 030090002290 B2 B2K89
217 217 ĐỖ ĐÌNH PHÁT 13/02/1991 151860162 B2 B2K89
218 218 NGÔ ĐĂNG PHÚ 05/05/1988 001088011432 C CK18
219 219 NGUYỄN THỊ HOÀNG PHÚ 02/04/1984 001184001489 B2 B2K89
220 220 ĐẶNG HÙNG PHÚC 15/02/1983 001083019108 B2 B2K86
221 221 ĐINH HỒNG PHÚC 20/10/1995 031095001434 B2 B2K89
222 222 NGUYỄN SĨ PHƯỚC 08/08/1989 012948999 B2 B2K89
223 223 NGUYỄN LAN PHƯƠNG 07/10/1998 013563836 B2 B2K88
224 224 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 07/12/1997 001197000353 B1 B1TÐK15
225 225 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 24/02/1980 112402622 B1 B1TDK13
226 226 VŨ XUÂN PHƯƠNG 27/06/1978 001078000204 B2 B2K89
227 227 ĐỖ THỊ PHƯỢNG 23/01/1973 034173000052 B1  
228 228 NGUYỄN MẠNH QUÂN 19/10/1982 112103438 B2 B2K86
229 229 PHÙNG QUANG QUÂN 18/08/1994 017352634 B2 B2K88
230 230 TẠ VĂN QUÂN 26/11/1987 001087011027 B2 B2K88
231 231 ĐẶNG VĂN QUANG 10/01/1991 036091003369 B2 B2K89
232 232 LƯU VĂN QUANG 20/11/1987 0522541 B2 B2K89
233 233 PHẠM VĂN QUANG 17/12/1987 001087007270 B2 B2K89
234 234 NGUYỄN THỊ QUẾ 21/09/1981 027181000196 B2 B2K89
235 235 ĐẶNG VĂN QUYẾT 15/12/1991 017282974 B2 B2K87
236 236 TRẦN ĐỨC QUYẾT 04/11/1972 06034155 B2 B2K89
237 237 LÊ XUÂN QUỲNH 30/01/1990 173085444 B2 B2K89
238 238 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 14/03/1987 025187000614 B2 B2K89
239 239 LÊ NGỌC SÂM 26/09/1972 001072009923 B2 B2K89
240 240 NGUYỄN THÁI SƠN 16/06/1977 031077001547 B1 B1TÐK15
241 241 NGUYỄN VĂN SƠN 29/08/1986 012813067 B2 B2K89
242 242 NGUYỄN XUÂN SƠN 03/06/1987 060769283 B2 B2K89
243 243 ĐÀO THỊ THANH TÂM 24/08/1975 100774794 B1 B1TÐK15
244 244 NGUYỄN ĐÌNH TÂM 16/03/1993 001093009691 B2 B2K89
245 245 ĐÀM VĂN TẤN 19/08/1981 001081017850 B2 B2K88
246 246 NGUYỄN NGỌC TẤN 10/07/1985 030085002856 B2 B2K89
247 247 TRẦN VĂN THÁCH 08/11/1980 036080003829 B2 B2K89
248 248 ĐỖ VĂN THÁI 16/08/1986 172642822 B2 B2K89
249 249 NGUYỄN HỮU THÁI 10/09/1984 012639316 B2 B2K86
250 250 ĐINH TẤT THẮNG 21/10/1984 017479984 B2 B2K89
251 251 ĐOÀN CAO THẮNG 30/10/1983 001083014636 B2 B2K89
252 252 ĐỒNG MINH THẮNG 05/11/1983 045001246 B2 B2K85
253 253 NGUYỄN DUY THẮNG 24/07/1975 111625304 B2 B2K89
254 254 LÊ THỊ THANH 14/11/1978 013321993 B1 B1TDK13
255 255 PHẠM THỊ MAI THANH 03/09/1976 025176000079 B1 B1TÐK16
256 256 VŨ VĂN THANH 08/05/1989 151783330 B2 B2K89
257 257 VŨ VĂN THANH 25/08/1969 142259064 B2 B2K88
258 258 NGUYỄN VĂN THÀNH 09/10/1984 034084000368 B2 B2K89
259 259 PHẠM XUÂN THÀNH 14/05/1994 001094006437 B2 B2K88
260 260 TRỊNH NGỌC THÀNH 24/02/1996 040825864 C CK19
261 261 NGUYỄN THỊ NHƯ THẾ 22/05/1991 125351864 B1 B1TÐ-K11
262 262 NGUYỄN HOÀNG THI 17/03/1984 001084008610 B2 B2K89
263 263 LÊ ĐỨC THIỆN 24/09/1978 001078004645 B2 B2K88
264 264 TRẦN VĂN THIỆN 20/12/1989 186649928 B2 B2K88
265 265 BÙI QUANG THỊNH 29/05/1996 013379923 B1 B1TDK14
266 266 BÙI THỊ THO 24/08/1984 017510581 B2 B2K89
267 267 NGUYỄN THỊ THOA 27/05/1989 142494466 B2 B2K81
268 268 BÙI THỊ THOÀI 23/05/1988 034188000283 B2 B2K89
269 269 NGUYỄN THỊ THƠM 08/04/1983 162470921 B1 B1TÐK15
270 270 LÊ THỊ THU 02/01/1985 001185015096 B1 B1TDK14
271 271 NGUYỄN HOÀI THU 19/03/1990 001190000658 B2 B2K88
272 272 NGUYỄN THỊ THU 12/10/1974 034174001073 B2 B2K89
273 273 NÔNG THỊ THU 19/02/1993 082223817 B2 B2K88
274 274 TRẦN HOÀI THU 05/04/1986 025186000066 B2 B2K89
275 275 BÙI XUÂN THƯ 10/02/1991 186941470 B2 B2K89
276 276 NGUYỄN XUÂN THỤ 08/09/1981 172840682 C CK19
277 277 HÀ ĐỨC THUẬN 10/01/1981 001081008420 B2  
278 278 NGUYỄN ĐÌNH THUẬN 09/12/1977 001077009780 B2 B2K88
279 279 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 22/02/1977 030077002160 B2 B2K88
280 280 VŨ VĂN THỨC 15/12/1982 111460647 C CK19
281 281 NGUYỄN THỊ THÚY 26/01/1987 100922949 B2 B2K86
282 282 NGUYỄN THỊ THÚY 15/01/1989 001189000977 B2 B2K87
283 283 CHU HỒNG THỦY 22/02/1995 001195007153 B2 B2K89
284 284 CHỬ MAI THỦY 09/08/1982 001182006677 B1 B1TÐK16
285 285 VƯƠNG THỊ THỦY 27/12/1988 013179320 B2 B2K88
286 286 LƯU VĂN THUYÊN 10/06/1987 034087001317 B2 B2K88
287 287 NGUYỄN THỊ MINH THUYẾT 17/09/1976 011892958 B2 B2K88
288 288 LÊ VĂN TIẾN 10/08/1964 168442740 B2 B2K88
289 289 PHẠM MINH TIẾN 19/09/1983 001083016627 B2 B2K89
290 290 PHÙNG ĐÌNH TIẾN 02/12/1982 13066087 B2 B2K88
291 291 ĐỖ BÁ TỈNH 25/01/1992 174240214 B2 B2K88
292 292 SẦM VĂN TOÀN 14/12/1991 070918758 B2 B2K88
293 293 ĐỖ NĂM TỚI 14/06/1985 111819251 B2 B2K89
294 294 NGUYỄN THU TRANG 30/06/1984 001184021340 B1 B1TÐK16
295 295 TẠ THỊ QUỲNH TRANG 16/11/1989 037189000032 B2 B2K89
296 296 TRẦN THỊ TRANG 11/08/1994 122064149 B1 B1TÐK15
297 297 PHẠM VĂN TRÁNG 10/01/1994 001094010428 B2 B2K89
298 298 NGUYỄN VĂN TRIỆU 22/12/1988 112221928 B1 B1TÐK15
299 299 CẦM TRANG TRINH 04/09/1994 050747894 B2 B2K89
300 300 NGUYỄN THÀNH TRINH 29/04/1965 001065003776 B2 B2K89
301 301 NGUYỄN BÁ TRỨC 20/09/1956 034056001601 B2 B2K89
302 302 LƯƠNG VIỆT TRUNG 12/08/1995 026095000001 B1 B1TÐK15
303 303 NGUYỄN QUANG TRUNG 26/06/1992 191765449 B2 B2K89
304 304 PHẠM VĂN TRUNG 15/09/1995 245292121 B2 B2K89
305 305 PHÙNG ĐỨC TRUNG 06/02/1994 001094006866 B2 B2K89
306 306 TRẦN BẢO TRUNG 09/08/1994 013637487 C CK19
307 307 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 20/03/1996 152112330 B2 B2K87
308 308 TRẦN VĂN TRƯỜNG 15/08/1996 174733166 B2 B2K89
309 309 LÊ THỊ CẨM TÚ 14/07/1988 013393588 B2 B2K86
310 310 NGUYỄN VĂN TÚ 16/08/1995 001095010021 B2 B2K88
311 311 PHẠM VĂN TUÂN 06/03/1991 173163746 B2 B2K89
312 312 CAO MẠNH TUẤN 20/08/1987 172049962 B2 B2K89
313 313 ĐỖ ANH TUẤN 02/04/1973 012182422 B2 B2K89
314 314 NGỌ VĂN TUẤN 02/09/1982 05000757 B2 B2K89
315 315 NGUYỄN MINH TUẤN 06/01/1976 013495691 B2 B2K89
316 316 NGUYỄN TÁ TUẤN 17/06/1983 001083015019 B2 B2K89
317 317 NGUYỄN VĂN TUẤN 24/11/1989 001089012833 B2 B2K89
318 318 VŨ ANH TUẤN 16/12/1998 168619282 B2 B2K88
319 319 NGUYỄN THANH TÙNG 17/07/1975 001075005088 B2 B2K89
320 320 TRẦN VĂN TÙNG 09/05/1992 017006846 B2 B2K89
321 321 NGUYỄN NGỌC TƯỞNG 29/11/1981 001081007305 B2 B2K89
322 322 BÙI THANH TUYỀN 26/08/1987 070770417 B2 B2K88
323 323 TRẦN ĐÌNH TUYỂN 03/10/1976 151569537 B2 B2K87
324 324 ĐỖ THỊ TUYẾT 12/10/1986 012555494 B2 B2K85
325 325 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 19/03/1979 001179001031 B2 B2K89
326 326 NGUYỄN THỊ TUYẾT 16/07/1987 001187002441 B2 B2K87
327 327 AN THỊ THANH VÂN 02/10/1984 013464461 B2 B2K89
328 328 LỮ VĂN VĂN 20/11/1987 186616730 B2 B2K87
329 329 NGUYỄN NGỌC VĂN 08/06/1996 152138883 B2 B2K88
330 330 KIM THỊ VIỄN 15/06/1977 001077004265 B2 B2K75
331 331 LƯƠNG THẾ VINH 30/09/1995 031828003 B2 B2K89
332 332 NGÔ QUANG VINH 05/03/1986 168143047 B2 B2K89
333 333 NGUYỄN HOÀNG VINH 14/04/1990 132054413 C CK19
334 334 NGUYỄN HOÀNG VINH 04/06/1972 181739815 B2 B2K86
335 335 ĐỖ SỸ VŨ 29/11/1998 001098004352 B2 B2K89
336 336 NGUYỄN THỊ VUI 04/12/1996 001196000791 B2 B2K89
337 337 ĐỚI ĐĂNG XOAN 16/02/1973 001073009472 B2 B2K89
338 338 NGUYỄN ANH XUÂN 04/06/1977 011937001 B2 B2K87
339 339 NGUYỄN THANH XUÂN 14/11/1985 038185000569 B1 B1TÐK16
340 340 TRẦN VĂN XUÂN 04/04/1981 012286897 C CK19
341 341 BÙI VĂN XƯNG 10/09/1986 113325774 B2 B2K88
342 342 LÊ NHƯ Ý 30/03/1984 168120476 B2 B2K88
343 343 BẠCH HOÀNG YẾN 26/12/1988 001188002516 B1 B1TÐK16
344 344 NGUYỄN THỊ YẾN 10/07/1987 186368777 B2 B2K89
345 345 NGUYỄN THỊ YẾN 29/01/1988 024188000061 B2 B2K89
346 346 VŨ THỊ YẾN 09/04/1979 012520404 B2 B2K86

Bài Viết Mới Cùng chuyên mục

LIÊN HỆ - TƯ VẤN HỌC LÁI XE Ô TÔ

Dạy lái xe T&T liên tục tuyển sinh học lái xe các hạng. Thi nhanh nhất toàn quốc với chi phí trọn gói rẻ nhất, Uy tín, chất lượng, Đỗ hàng đầu toàn quốc

Dạy lái xe T&T
Địa chỉ chính: 204 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở: KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

Cơ sở: HH2A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Cơ sở: Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

Cơ sở: Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở: Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0978 85 85 65 - 093 464 5779 - 0868 277 275 - 037 637 7575

Email: daotaolaixe.nt@gmail.com

Học lái xe ô tô – xe máy tại Hà Nội

Hotline: 0865 393 337