Danh sách SBD sát hạch ngày 15/5/2017 (SBD 1-199)

Thông báo danh sách thí sinh dự sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ ngày 15/5/2017

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

KỲ SÁT HẠCH NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2017

Lưu ý:

- Có mặt đúng giờ;

- Mang theo CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

- Mang theo photo và bản chính Giấy phép lái xe vật liệu PET (nếu có);

- Trang phục gọn gàng để chụp ảnh GPLX.

 
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ CMT HẠNG KHÓA
1 1 NGUYỄN TIẾN AN 20/01/1981 132038898 B2 B2K89
2 2 TRẦN QUANG ÂN 07/01/1980 013334319 B2 B2K89
3 3 CHU HOÀNG ANH 08/03/1989 001089006794 B2 B2K89
4 4 ĐỖ HOÀNG ANH 18/12/1993 012952683 B2 B2K86
5 5 HOÀNG TUẤN ANH 12/09/1991 012881596 C CK19
6 6 HOÀNG TUẤN ANH 13/07/1993 163206833 B2 B2K88
7 7 HOÀNG TÙNG ANH 22/06/1990 132065704 B2 B2K89
8 8 KHUẤT THỊ LAN ANH 03/03/1984 111843798 B2 B2K89
9 9 LÊ THỊ LAN ANH 21/11/1983 001183004907 B2 B2K81
10 10 LÊ TÚ ANH 10/02/1990 033090000146 B2 B2K86
11 11 NGÔ DUY ANH 27/04/1990 112360758 B2 B2K89
12 12 NGUYỄN DUY ANH 02/11/1997 001097004235 B2 B2K89
13 13 NGUYỄN TUẤN ANH 08/07/1996 145726565 B2 B2K88
14 14 NGUYỄN TUẤN ANH 20/06/1991 001091012482 B2 B2K89
15 15 PHẠM ĐỨC ANH 23/12/1990 034090003622 B1 B1TÐK16
16 16 PHẠM THỊ KIM ANH 13/12/1988 013505365 B2 B2K89
17 17 PHẠM THỊ VÂN ANH 28/09/1972 013132435 B2 B2K88
18 18 PHẠM TUẤN ANH 15/10/1993 142660311 B2 B2K89
19 19 PHAN TUẤN ANH 11/03/1983 001083001309 B2 B2K89
20 20 VŨ TUẤN ANH 10/09/1984 001084013099 B2 B2K89
21 21 DƯƠNG THỊ ÁNH 24/03/1984 036184000101 B2 B2K89
22 22 NGUYỄN ĐÌNH BÁCH 09/09/1984 001084014114 B2 B2K89
23 23 NGÔ XUÂN BÌNH 19/10/1998 036098002749 B2 B2K84
24 24 NGUYỄN HUY BÌNH 05/06/1991 001091014561 B2 B2K88
25 25 NGUYỄN THỊ NGỌC BÌNH 22/12/1988 012733875 B2 B2K89
26 26 TRẦN VĂN BÌNH 28/10/1987 012611495 C CK19
27 27 NGUYỄN THỊ BỐN 08/10/1986 040186000795 B1 B1TÐK15
28 28 LƯƠNG MINH CẢNH 23/12/1982 001082007255 B2 B2K89
29 29 ĐOÀN VĂN CHÂU 27/03/1983 013619638 B2 B2K89
30 30 NGÔ VĂN CHIẾN 15/04/1988 164358102 B2 B2K89
31 31 NGUYỄN XUÂN CHIẾN 26/02/1991 017207612 B2 B2K88
32 32 TRỊNH VĂN CHIẾN 10/08/1949 090163450 B1 B1TÐK15
33 33 TẠ VŨ HUY CHINH 10/05/1977 024077000207 B2 B2K89
34 34 ĐÀO ĐÌNH CHUNG 31/05/1983 111734965 B1 B1TDK13
35 35 NGUYỄN THÀNH CHUNG 26/06/1985 033085000188 B2 B2K87
36 36 PHẠM VĂN CHUNG 10/10/1970 164026179 B2 B2K89
37 37 LÊ VĂN CÔNG 17/08/1965 250987217 B2 B2K88
38 38 NGUYỄN ĐÌNH CÔNG 23/02/1983 050435786 B2 B2K89
39 39 NGUYỄN QUỐC CÔNG 28/06/1985 111939814 B2 B2K89
40 40 TRỊNH THỊ CÚC 30/10/1972 017172000114 B2 B2K88
41 41 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 07/01/1993 017049131 B2 B2K82
42 42 NGUYỄN BÁ CƯỜNG 04/02/1974 111279764 B2 B2K89
43 43 NGUYỄN HỮU CƯỜNG 17/02/1976 111530155 B2 B2K67
44 44 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 20/09/1975 011712351 B2 B2K89
45 45 PHẠM VĂN ĐẢM 18/02/1990 073246212 B2 B2K89
46 46 NGUYỄN TIẾN ĐỀ 26/10/1981 001081002228 B2 B2K88
47 47 NGUYỄN VĂN ĐIỂN 26/08/1964 112038280 B2 B2K87
48 48 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 25/04/1986 001186006856 B1 B1TDK14
49 49 NGUYỄN TÚ DIỆP 31/10/1987 013532678 B1 B1TÐK15
50 50 VŨ CẢNH DINH 24/10/1996 001096010720 B2 B2K89
51 51 VŨ THÀNH ĐÔNG 10/09/1978 045088488 B2 B2K85
52 52 LÊ MINH ĐỨC 06/08/1981 001081001301 B2  
53 53 NGÔ VĂN ĐỨC 16/09/1995 152042717 B2 B2K89
54 54 NGÔ VĂN ĐỨC 10/10/1980 100738269 B2 B2K88
55 55 PHẠM MINH ĐỨC 02/06/1993 036093000065 B2 B2K85
56 56 TRẦN ANH ĐỨC 05/11/1983 151337588 B2 B2K89
57 57 NGUYỄN THỊ DUNG 20/07/1987 186573625 B1 B1TÐK16
58 58 ĐỖ MẠNH DŨNG 16/11/1974 171891147 B2 B2K86
59 59 LÊ TIẾN DŨNG 22/01/1995 013449603 B2 B2K89
60 60 LÊ TUẤN DŨNG 24/10/1986 145185725 B2 B2K88
61 61 LƯU ĐÌNH DŨNG 07/10/1994 013180559 C CK19
62 62 NGÔ MẠNH DŨNG 12/09/1978 164237207 B2 B2K89
63 63 NGÔ NGỌC DŨNG 01/07/1985 090839574 B2 B2K89
64 64 NGUYỄN VIẾT DŨNG 03/06/1992 017129075 B2 B2K89
65 65 VŨ ĐÌNH DŨNG 28/05/1980 111499100 C CK19
66 66 VƯƠNG SĨ DŨNG 02/12/1986 112153473 B2 B2K89
67 67 HOÀNG VĂN DƯƠNG 19/11/1988 151699653 B2 B2K89
68 68 NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG 24/10/1995 001095005558 B2 B2K89
69 69 NGUYỄN THÀNH DƯƠNG 17/12/1988 162943926 B2 B2K70
70 70 NGUYỄN THỊ DƯƠNG 10/02/1986 017475717 B2 B2K89
71 71 PHẠM THẾ DƯƠNG 05/11/1982 037082000712 B2 B2K89
72 72 TRẦN VIẾT DƯƠNG 14/12/1988 112282444 B2 B2K89
73 73 PHẠM VĂN DƯỠNG 14/08/1987 142319151 B2 B2K86
74 74 BÙI VĂN ĐƯỜNG 23/10/1988 135412277 B2 B2K89
75 75 PHẠM ĐỨC DUY 28/12/1988 151707504 B1 B1TDK13
76 76 TRẦN KHÁNH DUY 10/07/1987 131387798 B2 B2K88
77 77 ĐÀO THỊ HỒNG DUYÊN 26/07/1984 034184006034 B2 B2K88
78 78 ĐỖ THỊ DUYÊN 01/08/1981 001181004208 B2 B2K88
79 79 PHẠM THỊ MINH DUYÊN 11/01/1993 132225402 B2 B2K89
80 80 ĐỖ ĐÌNH GIANG 15/10/1974 011889950 B2 B2K89
81 81 NGUYỄN ĐỨC GIANG 20/05/1993 012948391 B2 B2K87
82 82 NGUYỄN THỊ GIANG 12/08/1983 024183000359 B2 B2K89
83 83 VÀNG TRƯỜNG GIANG 07/07/1980 045233313 B2 B2K85
84 84 DOÃN THỊ HÀ 06/08/1989 026189001328 B1 B1TÐK16
85 85 DƯƠNG QUANG HÀ 13/11/1982 031192519 B2 B2K89
86 86 NGUYỄN THÁI HÀ 22/12/1995 013179578 B1 B1TÐK15
87 87 NGUYỄN THỊ THU HÀ 12/10/1974 011895853 B1 B1TÐK16
88 88 NGUYỄN THU HÀ 18/10/1992 173666443 B1 B1TÐK16
89 89 NGUYỄN VĂN HÀ 13/05/1972 011854069 B2 B2K88
90 90 PHẠM THỊ HÀ 20/10/1978 034178000010 B1 B1TÐK15
91 91 PHẠM THỊ HÀ 27/03/1986 00818600156 B2 B2K89
92 92 QUYỀN THỊ THÚY HÀ 09/06/1983 026183002827 B2 B2K89
93 93 LƯU HUY HẢI 13/01/1987 112097090 B2 B2K88
94 94 NGUYỄN ĐỨC HẢI 25/10/1978 011974512 B2  
95 95 PHẠM VĂN HẢI 13/11/1968 013203047 B2 B2K84
96 96 LA THỊ NGỌC HÂN 21/09/1988 010188000063 B2 B2K89
97 97 YÊN QUỐC HANH 20/01/1986 013607081 B2 B2K89
98 98 CHU THIÊN HẠNH 24/03/1987 012605098 C CK19
99 99 TRỊNH VĂN HẾ 05/01/1958 013574693 B2 B2K87
100 100 NGUYỄN SONG HẾT 08/10/1983 162789997 B2 B2K86
101 101 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 06/02/1976 019176000185 B2 B2K87
102 102 ĐẶNG QUỐC HIỂN 01/02/1985 034085004612 B2 B2K89
103 103 NGUYỄN TRỌNG HIỂN 12/12/1969 011356813 B2 B2K86
104 104 NGÔ VĂN HIỆP 17/12/1972 001072005818 B2 B2K89
105 105 NGUYỄN ĐĂNG HIỆP 07/05/1990 027090000002 B2 B2K88
106 106 HỒ XUÂN HIẾU 10/02/1989 173530370 C CK19
107 107 LƯU TRUNG HIẾU 14/03/1993 164471686 B2 B2K89
108 108 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU 17/02/1993 017230452 B2 B2K88
109 109 ĐẶNG XUÂN HIỂU 09/11/1981 034081004074 B2 B2K89
110 110 ĐỖ THỊ HOA 05/05/1987 013432114 B2 B2K89
111 111 NGUYỄN THỊ HOA 07/12/1966 011723456 B1 B1TÐK16
112 112 ĐẶNG THỊ HÒA 28/06/1990 036190000062 B1 B1TDK14
113 113 LÊ XUÂN HÒA 12/08/1989 112344937 B2 B2K89
114 114 NGÔ QUANG HÒA 02/06/1974 011674927 B2 B2K89
115 115 PHẠM THỊ VIỆT HÒA 21/12/1975 013064306 B1 B1TÐK12
116 116 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 25/05/1985 001185008382 B1 B1TDK14
117 117 TRỊNH THỊ HOÀI 09/06/1985 001185004988 B1 B1TÐK16
118 118 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 08/10/1991 073253451 B2 B2K89
119 119 PHAN NGỌC HOÀNG 18/12/1987 012600461 B2 B2K86
120 120 NGUYỄN THỊ HOẠT 10/08/1986 186401389 B2 B2K89
121 121 PHẠM ĐỨC HỌC 22/11/1976 113010549 B2 B2K89
122 122 TRẦN XUÂN HỘI 16/08/1991 001091002639 B2 B2K89
123 123 NGUYỄN MINH HỒNG 16/07/1982 012087466 B2 B2K84
124 124 TRẦN XUÂN HỒNG 01/08/1987 111673364 B2 B2K89
125 125 MAI XUÂN HỢP 13/02/1986 037086000665 B2 B2K89
126 126 NGUYỄN VĂN HUẤN 22/07/1994 163266225 B2 B2K89
127 127 LÊ THỊ MINH HUỆ 13/06/1984 143002762 B2 B2K88
128 128 CAO BÁ HÙNG 23/12/1983 145112514 B2 B2K89
129 129 ĐÀO TIẾN HÙNG 17/06/1983 111987340 B2 B2K86
130 130 ĐỖ MẠNH HÙNG 28/10/1998 163410537 B2 B2K89
131 131 ĐỖ MẠNH HÙNG 01/11/1969 035069000299 B2 B2K84
132 132 HOÀNG VĂN HÙNG 28/02/1983 183203594 B2 B2K89
133 133 LÊ ANH HÙNG 03/11/1989 012843528 B2 B2K89
134 134 LÊ VIỆT HÙNG 27/01/1987 164264967 B2 B2K89
135 135 NGUYỄN DOÃN HÙNG 13/02/1986 112172886 B2 B2K89
136 136 TRẦN THÁI HÙNG 29/05/1993 001093013447 B1 B1TÐK16
137 137 DƯƠNG VIỆT HƯNG 02/11/1996 001096011074 B2 B2K89
138 138 PHẠM NGỌC HƯNG 04/05/1970 001070007618 B1 B1TÐK16
139 139 PHẠM TUẤN HƯNG 03/10/1991 030091001190 B2 B2K89
140 140 VŨ QUỐC HƯNG 08/11/1995 063392708 B2 B2K89
141 141 ĐÀM THỊ THU HƯƠNG 16/02/1979 011937141 B1 B1TÐK12
142 142 ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG 20/01/1982 025182000127 B1 B1TÐK15
143 143 DƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG 01/04/1987 024187000131 B2 B2K88
144 144 BÙI THỊ HƯỜNG 29/06/1987 017055737 B2 B2K89
145 145 LÊ THỊ BÍCH HƯỜNG 27/08/1981 013245028 B2 B2K84
146 146 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 03/11/1988 121784749 B2 B2K87
147 147 NGUYỄN ĐÌNH HUY 28/08/1984 111893046 B2 B2K89
148 148 NGUYỄN ĐỨC HUY 01/02/1982 001082001165 B2 B2K89
149 149 NGUYỄN CÔNG HUYẾN 16/09/1987 012698995 B2 B2K88
150 150 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 14/07/1979 111425268 B1 B1TÐK16
151 151 TRỊNH THU HUYỀN 10/10/1982 013333193 B1 B1TÐK16
152 152 LÊ HUY ÍCH 14/06/1979 030079000042 B2 B2K85
153 153 HỒ ĐÌNH KHÁNH 16/10/1984 026084002170 B2 B2K89
154 154 PHAN VĂN KHÁNH 30/04/1977 001077007098 C CK19
155 155 TRẦN VĂN KHÁNH 02/03/1983 030083004278 B2 B2K87
156 156 NGUYỄN TẤT KHIÊM 06/08/1983 111865316 B2 B2K89
157 157 PHÙNG VĂN KHIẾN 14/04/1976 172390544 B2 B2K89
158 158 NGUYỄN ĐẮC KHOA 07/07/1987 183620444 B2 B2K89
159 159 NGUYỄN VĂN KHÔI 06/02/1981 162355955 B2 B2K84
160 160 NGUYỄN TRỌNG KHỞI 10/06/1976 001076002801 B2 B2K89
161 161 LÊ VĂN KHU 30/08/1979 013220266 B2 B2K89
162 162 NGUYỄN TRUNG KIÊN 03/08/1998 132313863 B2 B2K89
163 163 NGUYỄN TRUNG KIÊN 15/02/1985 001085001116 B2 B2K89
164 164 CAO HOÀNG LÂM 31/07/1983 012263742 B2 B2K89
165 165 NGUYỄN HƯƠNG LAN 08/03/1988 090972019 B2 B2K53
166 166 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 22/11/1991 173169145 B1 B1TÐK16
167 167 ĐẶNG HẢI LINH 30/12/1974 111534927 B2 B2K89
168 168 HOÀNG MỸ LINH 02/10/1996 001196002739 B2 B2K88
169 169 LƯƠNG THỊ THÙY LINH 16/09/1988 172994288 B2 B2K89
170 170 PHÙNG THẾ LINH 13/07/1985 111834913 B2 B2K89
171 171 NGUYỄN BÁ LỢI 18/11/1986 001086007702 B2 B2K89
172 172 LÊ THĂNG LONG 01/03/1988 022088000899 B1 B1TÐK16
173 173 NGUYỄN HỮU LONG 15/05/1982 034082006722 B2 B2K89
174 174 NGUYỄN VIỆT LONG 29/12/1997 001097009755 B2 B2K89
175 175 PHẠM ĐỨC LONG 12/05/1989 168221954 B2 B2K86
176 176 TRẦN VĂN LONG 01/09/1990 036090001316 B2 B2K89
177 177 VŨ HẢI LONG 22/10/1973 011796466 B2 B2K88
178 178 PHẠM KIM LUÂN 26/06/1974 135024785 B2 B2K86
179 179 TRẦN VĂN LUẬT 13/06/1980 131472092 B2 B2K89
180 180 PHẠM TIẾN LỰC 04/05/1995 164551156 B2 B2K85
181 181 TRẦN THỊ LƯƠNG 15/06/1987 035187000210 B1 B1TÐK16
182 182 ĐÀO VĂN LƯỠNG 15/08/1977 135057689 C CK19
183 183 LÊ THỊ BÍCH LUYÊN 17/07/1979 013082185 B2 B2K89
184 184 NGUYỄN THỊ HỒNG LUYẾN 04/08/1977 001177005119 B1 B1TÐK16
185 185 BÙI THỊ LÝ 15/09/1989 113405526 B2 B2K89
186 186 NGUYỄN THỊ LÝ 22/03/1985 111968056 B2 B2K89
187 187 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 30/08/1958 012567617 B1 B1TÐK15
188 188 TRỊNH THỊ MAI 30/08/1987 172968886 B1 B1TÐK16
189 189 HOÀNG VĂN MINH 04/10/1973 112400320 B2 B2K89
190 190 NGUYỄN VĂN MINH 01/06/1980 001080016422 B2 B2K89
191 191 NGUYỄN VĂN MINH 28/12/1984 112251909 C CK18
192 192 PHẠM ĐỨC MINH 20/05/1998 034098001665 B1 B1TÐK16
193 193 ĐẶNG THỊ MƠ 29/12/1989 036189001654 B2 B2K89
194 194 NGUYỄN VĂN MỪNG 30/11/1991 017044887 C CK19
195 195 VŨ HÙNG MƯỜI 07/12/1985 038085001327 B2 B2K89
196 196 ĐẶNG THẾ NAM 21/04/1987 001087014159 B2 B2K89
197 197 ĐÀO VIỆT NAM 15/07/1994 168473334 B2 B2K89
198 198 NGUYỄN VĂN NAM 23/01/1986 142257781 B2 B2K89
199 199 NGUYỄN VĂN NAM 08/10/1993 017285368 B2 B2K89

Bài Viết Mới Cùng chuyên mục

LIÊN HỆ - TƯ VẤN HỌC LÁI XE Ô TÔ

Dạy lái xe T&T liên tục tuyển sinh học lái xe các hạng. Thi nhanh nhất toàn quốc với chi phí trọn gói rẻ nhất, Uy tín, chất lượng, Đỗ hàng đầu toàn quốc

Dạy lái xe T&T
Địa chỉ chính: 204 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở: KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

Cơ sở: HH2A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Cơ sở: Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

Cơ sở: Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở: Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0978 85 85 65 - 093 464 5779 - 0868 277 275 - 037 637 7575

Email: daotaolaixe.nt@gmail.com

Học lái xe ô tô – xe máy tại Hà Nội

Hotline: 0865 393 337